info
Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον σύλλογο μας!!!

Επιστροφή σε ανακοινώσεις.

"We support catch & release!!!"

Απαγορεύσεις αλιείας των λιμνών Φλώρινας στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων

Απαγορεύσεις αλιείας των λιμνών Φλώρινας στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων Απαγόρευση αλιείας στις λίµνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειµαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών και στις τεχνητές λίµνες φραγµάτων Κολχικής και Τριανταφυλλιάς του Νοµού Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων ». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π . Ε . Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Σ

Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.∆ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηµατισµών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040/1992 περί «ρύθµισης θεµάτων αρµοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νοµικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» 2. Το Β.∆. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιµνών και ποταµών και προστασίας αυτών» 3. Το Π.∆ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταµένων ∆ιανοµαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νοµάρχες» 4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα 5. Το Ν. 2503/1997 περί «∆ιοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθµισης θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 6. Την εφαρµογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης » 7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής. 8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για τη διατήρηση των ιχθυο-αποθεµάτων στις τοπικές λίµνες. 9. α Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Τµήµα Αλιείας Φλώρινας, β. τις αυτοψίες των υπαλλήλων, γ. τις µαρτυρίες επαγγελµατιών και ερασιτεχνών αλιέων καθώς και δ. τις σχετικές εισηγήσεις αλιευτικών συλλόγων και φορέων διαχείρισης για απαγορεύσεις αλιείας. 10. Την διαπίστωση ότι: άµεση συνέπεια της υπερ-αλίευσης και της παράνοµης αλιείας είναι η µείωσης των αποθεµάτων ιχθύων. Η συνέχιση της αλόγιστης εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων αγνοώντας τη βιολογική πραγµατικότητα (αναπαραγωγή, είσοδο νεοεισερχόµενων ατόµων στον ιχθυοπληθυσµό) οδηγεί σε περαιτέρω µείωση των 2 ιχθυο-αποθεµάτων και θα συρρικνώσει σηµαντικά τα ήδη πενιχρά εισοδήµατα των επαγγελµατιών αλιέων. Αναφορικά µε τις περιόδους των απαγορεύσεων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα είδη ψαριών, και κυρίως το γριβάδι που αποτελεί στόχο τόσο των επαγγελµατιών όσο και των ερασιτεχνών αλιέων, λαµβάνοντας υπόψη τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής ,αναπαράγονται κυρίως το µήνα Μάιο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
1. Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, µε οποιοδήποτε µέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών, ως εξής : Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστηµα από 25η Απριλίου 2017 και ώρα 09η προ-µεσηµβρινή, έως και 10η Ιουνίου 2017 και ώρα 09η προ-µεσηµβρινή. Ζάζαρη – Χειµαδίτιδα και Πετρών, κατά το χρονικό διάστηµα από 20η Απριλίου 2017 και ώρα 09η προ-µεσηµβρινή, έως και 04η Ιουνίου 2017 και ώρα 09η προ-µεσηµβρινή. Φράγµα Κολχικής, κατά το χρονικό διάστηµα 25η Απριλίου 2017 ώρα 09η προ-µεσηµβρινή, έως και 10η Ιουνίου 2017 και ώρα 09η προ-µεσηµβρινή. Φράγµα Τριανταφυλλιάς, κατά το χρονικό διάστηµα 25η Απριλίου 2017 ώρα09η προ-µεσηµβρινή, έως και 10η Ιουνίου 2017 και ώρα 09η προ-µεσηµβρινή.
2. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να µεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
3. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουµε στη ∆ηµοτική Αστυνοµία όπου υπάρχει Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνοµικές Αρχές, και τη ∆/νση ∆ασών του Νοµού για τις περιοχές που έχουν αρµόδιους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, των Ν.∆ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
« Απαγόρευση αλιείας στη λίµνη Βεγορίτιδα εντός των ορίων Π.Ε. Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων ». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π . Ε . Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Σ

Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.∆ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηµατισµών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040/1992 περί «ρύθµισης θεµάτων αρµοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νοµικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» 2. Το Β.∆. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιµνών και ποταµών και προστασίας αυτών» 3. Το Π.∆ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταµένων ∆ιανοµαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νοµάρχες» 4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα 5. Το Ν. 2503/1997 περί «∆ιοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθµισης θεµάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες διατάξεις» 6. Την εφαρµογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης » 7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής. 8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για τη διατήρηση των ιχθυοαποθεµάτων στις τοπικές λίµνες. 9. α Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στα Τµήµατα Αλιείας Φλώρινας & Πέλλας, β. τις αυτοψίες των υπαλλήλων καθώς και γ. τις µαρτυρίες επαγγελµατιών και ερασιτεχνών αλιέων 10. Την διαπίστωση ότι: άµεση συνέπεια της υπεραλίευσης και της παράνοµης αλιείας είναι η µείωσης των αποθεµάτων ιχθύων. Η συνέχιση της αλόγιστης εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων αγνοώντας τη βιολογική πραγµατικότητα (αναπαραγωγή, είσοδο νεοεισερχόµενων ατόµων στον ιχθυοπληθυσµό) οδηγεί σε περαιτέρω µείωση των ιχθυοαποθεµάτων και θα συρρικνώσει σηµαντικά τα ήδη πενιχρά εισοδήµατα των επαγγελµατιών αλιέων. Αναφορικά µε τις περιόδους των απαγορεύσεων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα είδη ψαριών, και κυρίως το γριβάδι που αποτελεί στόχο τόσο των επαγγελµατιών όσο και των ερασιτεχνών αλιέων, λαµβάνοντας υπόψη τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής ,αναπαράγονται κυρίως το µήνα Μάιο. 2

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Απαγορεύουµε απόλυτα την αλιεία, µε οποιοδήποτε µέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών στη λίµνη Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστηµα από 20η Απριλίου 2017 και ώρα 12η µεσηµβρινή, έως και 4η Ιουνίου 2017 και ώρα 09η µεσηµβρινή.
Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να µεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουµε στη ∆ηµοτική Αστυνοµία, όπου υπάρχει Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνοµικές Αρχές, και τη ∆/νση ∆ασών των Π.Ε. για τις περιοχές που έχουν αρµόδιους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, των Ν.∆ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


 

"Σαν ΔΣ Συλλόγου αλλά και σαν άνθρωποι και Ερασιτέχνες Αλιείς προτρέπουμε όλους τους συμπολίτες-αλιείς να απελευθερώνουν όλα τα αλιεύματα αναξερτατήτου βάρους που πιάνουν άμεσα, παρέχοντας τους την καλύτερη δυνατή μεταχείριση χρησιμοποιώντας μαξιλάρια απαγκίστρωσης και ειδικό αντισηπτικό για την πληγή του αγκιστριού. Έτσι θα βοηθήσουμε όλοι στην επιβίωση των ειδών καθώς και στη συνέχιση της Ερασιτεχνικής Αλιείας που μας φέρνει πιο κοντά στην φύση και την υδρόβια ζωή… Στις μέρες μας πάρα πολλοί άνθρωποι δηλώνουν ερασιτέχνες αλλά ελάχιστοι πράττουν ανάλογα!."

Δ.Σ ΑΣΕΑΦ

Α.Σ.Ε.Α.Φ

ΠΙΑΣΕ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ!!!

CATCH & RELEASE!!!

Α.Σ.Ε.Α.Φ

ΠΙΑΣΕ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ!!!

CATCH & RELEASE!!!

Α.Σ.Ε.Α.Φ

ΠΙΑΣΕ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ!!!

CATCH & RELEASE!!!